راه بهشت
لیست احکام آیت الله نوری همدانی
نگاه کردن
نگاه کردن
نگاه کردن مرد به بدن زن نا محرم و همچنين نگاه کردن به موي آنان ، چه با قصد لذّت و چه بدون آن ، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد ، حرام است ، ولي بدون قصد لذّت حرام نيست. و نيز نگاه کردن زن به بدن مرد به جز صورت و دستها حرام مي باشد و ... ادامه ...
مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر
مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر
براي امر به معروف و نهي از منکر مراتبي است ، وجايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود. مرتبه اوّل آنکه با شخص معصيت کار طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب او به معصيت اين نحو عمل با او شده است ، مثل اينکه از او رو برگرداند.... ادامه ...
شرايط امر به معروف ونهي از منکر
شرايط امر به معروف ونهي از منکر
چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهي از منکر: اوّل: آنکه کسي که مي خواهد امر و نهي کند ، بداند که آنچه شخص مکلّف بجا نمي آورد واجب است بجا آورد ، و آنچه بجا مي آورد بايد ترک کند و بر کسي که معروف و منکر را نمي داند واجب نيست.... ادامه ...
اهميت امر به معروف ونهي از منکر
اهميت امر به معروف ونهي از منکر
امر به معروف و نهي از منکر با شرائطي که ذکر خواهد شد واجب است ، و ترک آن معصيت است ، و در مستحبّات و مکروهات امر و نهي، مستحبّ است. امر به معروف و نهي از منکر واجب کفائي مي باشد و در صورتي که بعضي از مکلًّفين قيام .... ادامه ...