راه بهشت
لیست احکام آیت الله تبریزی
نگاه كردن
نگاه كردن
نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موى آنان ، چه با قصد لـذت چه بدون آن حرام است ، و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ، بـلـكـه احتياط آن است كه بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نكند، و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذت حرام مى باشد... ادامه ...