راه بهشت

تماس بدني با نامحرم

تماس بدني با نامحرم
تماس بدني با نامحرم
برخى از شغل‏ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى‏گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش‏ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس‏هايى چه حكمی دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى‏كند .....

انگشتر خواستگارى
سؤال: در دوران خواستگارى اگر داماد انگشترى را در دست عروس بنمايد، اشكال دارد؟
پاسخ: اگر صيغه عقد خوانده نشده، به هم ديگر نامحرم هستند و لمس دست او بدون پوشش حرام است.

لذت بردن از بدن دختران كوچك نابالغ
سؤال: لذت بردن از اعضا و جوارح دختران نابالغ چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

لمس بدنى قبل از اجراى صيغه ازدواج
سؤال: اگر مردى بخواهد با دخترى ازدواج نمايد، قبل از اجراى صيغه مى‏تواند با او رفت و آمد كند و بدن او را لمس نمايد؟
پاسخ: حرام است.

معاشرت‏هاى غير شرعى با همجنس
سؤال:
نگاه كردن، بوسيدن و بغل كردن هم جنس به قصد لذت و دوست داشتن او و يا در صورت خوف و ريبه چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

تماس بدنى به اقتضاى شغل
سؤال: برخى از شغل‏ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى‏گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش‏ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس‏هايى چه حكمی  دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى‏كند؟
پاسخ: آن تماس‏ها جايز نيست و در آن شغل‏ها بايد از موارد حرام دورى كنند، اگرچه درآمد از حرام نيست.

تماس بدنى در محيط‏هاى شلوغ
سؤال: در محيط‏هاى بسيار شلوغ هم چون اتوبوس، بازار و... ممكن است بدن زن و مرد نامحرم از روى لباس با همديگر تماس پيدا كند، آيا اين عمل حرام است و در صورت علم به چنين برخوردهايى لازم است از ورود به چنين محل‏هايى پرهيز شود؟
پاسخ: احتياط در اين موارد مطلوب است.

بوسيدن لب محارم
سؤال:
بوسيدن لب محارم هم چون خاله يا خواهرزاده و يا فرزند چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اگر به قصد ريبه نباشد، اشكال ندارد.

بوسيدن لب
سؤال: در برخى مناطق هنگام ديد و بازديد، رسم است كه مردان لب مردان ديگر يا زنان لب زن‏هاى ديگر را مى‏بوسند، اگر اين عمل بدون قصد شهوت انجام شود، چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اشكال ندارد.

معالجه و تماس با نامحرم
سؤال: لمس و تماس دست دانشجوى پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمی  كه از نظر استاد الزمی است، در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در غير مواقع ضرورت، جايز نيست.

آمپول زدن توسّط نامحرم
سؤال: آمپول زدن زن توسّط مرد نامحرم چگونه است؟
پاسخ: در غير موارد ضرورت، جايز نيست.

سؤال: آيا خانم‏ها براى آموزش تزريقات مى‏توانند با دستكش به فرد نامحرم آمپول تزريق كنند؟
پاسخ: با وجود مرد، آمپول زدن زن خلاف احتياط است.

لمس بدن نامحرم در اتاق عمل
سؤال: مسؤول اتاق عمل هستم و طبق قانون بايستى تمام بدن بيمار را قبل از عمل ببينم و گاهى لمس كنم، با توجه به اين كه بيمار نامحرم است، آيا اشكال ندارد؟
پاسخ: در غير موارد ضرورت منحصره، جايز نيست.

آب كشيدن عورت بيماران
سؤال: افرادى كه به علت بيمارى توان تطهير عورتين خويش را ندارند، چه وظيفه‏اى دارند؟ اگر بيمارى آن‏ها دايمی  باشد، مانند افراد قطع نخاع شده، تكليف چه مى‏باشد؟
پاسخ: همسرانشان آن‏ها را يارى دهند.

حرمت تماس با بدن نامحرم در بازرسى
سؤال: در برخى بازرسى‏هايى كه نيروى انتظمی  يا ديگر مأموران انجام مى‏دهند، گاهى موجب گرفتن زن‏ها و تماس و برخورد با آن‏ها مى‏شود. آيا جايز است؟
پاسخ: جايز نيست و در فرض جواز تفتيش كردن، فرد تفتيش كننده بايد هم‏جنس باشد و در صورت عدم تمكّن، از مورد اضطرار اجازه داده شده، تعدّى نشود.

محدوده لمس افراد
سؤال: آيا افرادى كه به همديگر محرم هستند، مى‏توانند به تمام بدن همديگر از روى لباس يا بدون پوشش دست بزنند؟
پاسخ: در غير عورتين بدون قصد ريبه و لذت مانعى ندارد.

دست دادن با زن نامحرم
سؤال:
آيا مى‏توان با دختر دايى خود دست داد؟
پاسخ: جايز نيست.

سؤال: دست دادن با دختر عمو و زن عمو چه حكمی دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

دست دادن زن با پيرمرد
سؤال: آيا دست دادن زن به پيرمرد و فاميل كه براى دست دادن دست دراز مى‏كند، گناه است؟
پاسخ: بله.

دست دادن در عشاير
سؤال: در مناطق غرب كشور خواهران و برادران مسلمان، هنگام احوال‏پرسى طبق آداب و رسوم عشايرى با يكديگر دست مى‏دهند. با توجّه به تذكّراتى كه از سوى ائمّه‏ى جمعه و جماعات داده شده ولى متأسفانه تأثيرى نداشته است. مراتب جهت اطّلاع و فتوى ارسال مى‏گردد.
پاسخ: حكم معلوم است كه لمس بدن نامحرم جايز نيست؛ مگر از پشت لباس و در مورد سؤال، بايد حكم شرعى تبليغ شود.
 
سؤال: در بعضى مناطق به ويژه در بعضى از روستاها، زن‏ها خود را از برادر شوهر حفظ نمى‏كنند و او را به منزله‏ى برادر واقعى مى‏دانند چنا‏چه متقابلاً او هم وى را خواهر خويش مى‏داند و چه بسا مصافحه مى‏كنند يا دست همديگر را مى‏بوسند. اين عمل چون از روى سادگى و بدون قصد ريبه مى‏باشد، آيا اشكال دارد؟ و بر فرض محذور داشتن، از روى پارچه حكمش چيست؟
پاسخ: مثل نامحرم‏هاى ديگر است.

مصافحه در دانشگاه‏هاى خارج
سؤال:
در محيط دانشگاه‏هاى كشورهاى غربى، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر، ناگزير از مصافحه هستيم، وگرنه حمل بر سوء ادب دانشجويان مسلمان مى‏شود. تكليف چيست؟
پاسخ: مصافحه از زير پارچه (دستكش) جايز است.

دست دادن نامحرم با دستكش
سؤال: دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمی  دارد؟
پاسخ: مسّ بشره ممنوع است نه غير آن، مگر چنين برداشت شود كه آن‏چه حرام است، آن را مرتكب شده است.

تماس با دست و بدن نامحرم
سؤال:
هنگام تبادل پول يا عبور از مكان‏هاى شلوغ، برخورد دست يا قسمت ديگرى از بدن با نامحرم چه حكمی  دارد؟ نشستن زن و مرد نامحرم در صورت نبودن جا كنار يكديگر در مسافرت‏هاى طولانى چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در موارد معرضيّت براى مفسده، اشكال دارد.
 
سؤال: لمس نامحرم و بوسيدن او، اگر زن مقصر نباشد گناه است؟
پاسخ: اگر اجتناب از مظنّه‏ى آن نكرده است، گناه محسوب مى‏شود.

تماس با بدن نامحرم براى نجات جان
سؤال:
تماس با بدن نامحرم براى نجات او چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در موقع ضرورت جايز است.

بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه
سؤال: بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اگر مفسده نداشته باشد، اشكال ندارد.

بوسه به دست نامحرم جهت احترام
سؤال:
بوسيدن دست پسرخاله يا پسر دايى توسط زن ميان‏سال به قصد احترام چه حكمی دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

تماس در حين آموزش
سؤال: در هنگام آموزش دست مربى به دست و بدن من مى‏خورد، اين چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

ازاله موى زايد توسط فرد ديگر
سؤال:
قبل از زايمان به لحاظ بهداشتى لازم است موهاى زايد زن زائو زايل گردد، و چون خود توانايى چنين كارى را ندارد، اين عمل توسط زن ديگرى انجام مى‏شود، آيا اين عمل شرعا اشكال دارد؟
پاسخ: اگر مستلزم نظر يا لمس عورت او باشد، جايز نيست.
 
نشستن زن و مرد در تاكسى كنار هم
سؤال:
در برخى شهرها، زنان مسافر به دليل نبودن جا، در صندلى جلوى تاكسى و در كنار مردان به صورت فشرده مى‏نشينند، از لحاظ شرعى اين مسأله چه حكمی  دارد؟
پاسخ: تا ضرورت نباشد، جايز نيست.

نظرات و دیدگاه های کاربران
ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.